GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézménye Békés megye nyugati kapujában, Szarvas városban lát el köznevelési és felsőoktatási feladatokat, 1959 óta, a megye egyetlen gyakorlóintézményeként. Az intézmény a gyermekek nevelése-oktatása mellett a szarvasi óvóképzéshez, tanítóképzéshez kapcsolódóan lát el szakfeladatot, tesz szolgálatot. 1979-től kezdődően új oktatási épületben, a jelenlegi helyén, mintaóvodaként, majd gyakorlóóvodaként, gyakorló általános iskolaként működik, ami magas színvonalú tárgyi és személyi feltételeket jelent, komoly kvalifikációs követelményekkel, akkreditációs feltételrendszerrel. Felszereltsége a kornak megfelelő színvonalú, tornateremmel, mozgásfejlesztő szobával, - tanulói és munkatársi - kondicionáló szobával, gyógypedagógiai foglalkoztatóval, egyéni fejlesztőszobákkal, sószobával, műfüves pályával, tágas játszóudvarokkal, játszóteraszokkal felszerelt.

Az intézmény a kilencvenes években elsősorban az óvoda-iskola átmenet program kidolgozásának felsőoktatási és közoktatási kísérleti helyszíne, ahol gyermektorna, gyógytorna, zenedei program, korai idegennyelvhez szoktatás programja, a Tevékeny Együttműködés Szemléletformálással program kifejlesztése, illetve környezetpedagógiai szakmai programok innoválása történt, történik napjainkban is. 1998-tól az épület tetőterében gyakorló iskola létesült, így biztosítva a feltételt a háromtól tizennégy éves gyermekek nevelésének-oktatásának, a "törésmenetes" óvoda-iskola átmenet támogatásának.

Intézményünk a kétezres években kidolgozta - az országban egyedülálló módon - három óvodai nevelési programját, elsősorban attól a céltól vezérelve, hogy az óvodapedagógus hallgatók minél nagyobb lefedettségben végezhessék gyakorlatukat, program specifikusan felkészülve, szakmai pályájukra. Kidolgozásra került a TESZ Program, adaptálva bevezetésre került az "Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel" és a Freinet szellemű projektpedagógiai alapokon nyugvó programunk, amelyekhez kapcsolódóan új típusú innovációk indulhattak meg az intézményünkben. A kétezres évek sikeres pályázatai az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztését célozták, illetve a pedagógiai kultúra folyamatos korszerűsítését jelentették, illetve a pedagógusképzést támogató projekteket építettünk be szakmai profilunkba. A 2010-es évektől mind az óvodai, mind az általános iskolai nevelési profilt az innováció menedzsment, és a tartalmi fejlesztés határozta meg. Ennek egyik szakmai mozzanata 2011-ben két referencia terület előminősítése, majd minősítése, a humánerőforrás fejlesztésének új alapokra helyezése, ami elsősorban a legkiválóbb pedagógus hallgatók kiválasztását, szakvizsga megszerzésének támogatását jelenti, ami a szakvezetői kar frissülését hivatott szolgálni. Regisztrált tehetségpontként intézményünkben kiemelt terület az öttől tizennégy éves korosztály tehetséggondozása, kilenc tehetségműhelyben.

2013-ban fenntartóváltás következett be az intézmény életében, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolájának fenntartásába került a gyakorlóóvoda, és gyakorló általános iskola, majd 2014-ben az anyaintézmény Pedagógiai Kar is csatlakozott a szegedi központú főiskolához

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

  • Interaktív mesefeldolgozás a gyakorlatban - "Játsszunk mesét!" intézményi jó gyakorlat csomag
  • Projektpedagógia a gyakorlatban- "Szabad szárnyalás csodája" intézményi jó gyakorlat csomag
  • "Fenntarthatóság Pedagógiája" - külső világ tevékeny megismerése

"Jó gyakorlat" kínálatunk leírása bővebben:

Interaktív mesefeldolgozás a gyakorlatban - "Játsszunk mesét!" intézményi jó gyakorlat csomag

Általunk kidolgozott komplex, interaktív bábjátékkal dramatizálással történő mesefeldolgozások. A jó gyakorlat különlegessége és legfontosabb eleme az interaktivitás. Gyermekek és szülők bevonása a mese előkészítésébe, és a tevékenységek két-három hetes folyamatába. Projektpedagógia, pedagógiai bábjáték, dramatizálás módszereinek és eszközeinek alkalmazása. Célunk, hogy ötletet adjunk az óvodapedagógusoknak több hetes meseciklusok, művészeti témájú projektek komplex és változatos megoldásaihoz. Tevékenység centrikusság és kommunikáció központúság játékba ágyazva, az óvoda-iskola átmenet tartalmilag újszerű megközelítése. Ajánljuk homogén és heterogén összetételű gyermekcsoportoknak, azoknak a nevelőknek, akik érdeklődnek a kommunikáció anyanyelv és szociális kompetenciák fejlesztése iránt. A bemutatott program komplex művészeti megközelítést tesz lehetővé a gyermekek fejlettségi szintjéhez és érdeklődéséhez igazítva. Intézményünk bemutatja a program dokumentációját, után követését, a várható eredmények nyomon követését, gyakorlati megvalósulását bemutató foglalkozások, elemző műhelyfoglalkozások alkalmával.

Minősített program. - programgazda: Gyekiczki István Győzőné szakvezető óvodapedagógus, főiskolai mesteroktató.

Projektpedagógia a gyakorlatban - "Szabad szárnyalás csodája" intézményi jó gyakorlat csomag

Freinet szellemiségű csoportunkban a természetes nevelés pedagógiáját mutatjuk be szakvezetői irányítással, amelynek célja, hogy valóságos élethelyzetekhez, problémákhoz igazodó témaválasztással, tanulásszervezési módokkal segítse az eltérő szükségletű gyermekek egyéni érdeklődését, az egyéni ütem, az önállóság, és öntevékenység lehetőségét, az egész életen át tartó tanulás kialakítását segítő kompetenciák megszerzését. Jó gyakorlatunkban célunk a játék, a tanulás, és a munka jellegű tevékenységek integrálása élethelyzetekbe, ahol a gyermek cselekvő részese már a tervezés és döntéshozatal folyamatának is. Szakvezető óvodapedagógusaink bemutatják a projekt tervezés óvodai gyakorlatát, bemutatják a gyermekek alap és kulcskompetenciáinak alakulását, a pedagógiai környezet és a szülők kommunikációját, bemutatva az óvoda és család együttnevelésének erősítő jellegét, szerepét. Bemutatásra kerülnek az életkönyvek, kiállítási anyagok, projekt portfóliók. Betekintést enged intézményünk a "Szabad szárnyalás csodája" programjába. Horizontális tudásmegosztás részeként sajátos tervezési mintát ismertetünk meg, illetve az egyéni fejlesztés egyedi írásos formáját ismertetjük meg a pedagógusokkal. Kiknek ajánljuk? Homogén, vegyes életkorú óvodai csoportok, innovatív nevelőtestületeknek, integrált nevelést alkalmazó intézmények bármelyikének, gyermekprogramot szervező intézményeknek, civil szervezeteknek és gyermekprogram szervező szervezeteknek.

Minősített program. - programgazda: Faggyas Jánosné szakvezető óvodapedagógus, mesterpedagógus, Fabóné Nagy Andrea szakvezető óvodapedagógus.

"Fenntarthatóság Pedagógiája" -külső világ tevékeny megismerése

2008 óta kedvelt programjaink sorába tartoznak a Zöld Túrák, amelyet az utóbbi években túramozgalommá alakítottunk. A zöld túrákat minden tanévben a gyermekek életkori összetétele alapján csoportonként tervezzük meg, figyelembe véve a gyermekek fejlődési tempóját. A helyi hagyományok megismerésére kiváló lehetőségünk a "Tanya-napok" szervezése (állattartás, földművelés, kézműves tevékenysége - kosárfonás, csuhéj, szalma stb.) A néptánc hagyományok megismerésére a nagycsoportosoknak heti egy alkalommal táncházas programot szervezünk.

1994 óta szervezünk az óvodánkban járó gyermekeknek Erdei tábort. A tábor helyszíne a város külterületén elhelyezkedő, gyermekek táboroztatására kialakított védett zárt környezet. A táboroztatás ideje alatt a gyermekek napirendjét úgy tudjuk kialakítani, hogy egész nap (az étkezések és pihenések időszakában is) szabad levegőn tartózkodhatnak a kicsik. Az Erdei Óvoda programjainak tartalma illeszkedik az adott életkorhoz és az adott évszakhoz.

Az óvodás korú gyermekek napirendjének fő szervezési elve a folyamatos játék biztosítása. Az összefüggő játékidőbe integrálódnak a különböző fejlesztő tevékenységek. Az óvodánk feltételei adottak a folyamatos tízóraizáshoz, a több helyszínű tevékenységszervezéshez. Az őszi és a tavaszi hónapokban a csoportszobáink előtt lévő, árnyékolható terasz lehetővé teszi, hogy a gyerekek minél többet tartózkodjanak a szabad levegőn (játék, étkezés, mozgás). Egészségük megőrzése érdekében 2002 óta só-szobát üzemeltetünk. Kiemelten tervezzük és gyakoroltatjuk a gyermekekkel azokat a magatartási- és cselekvési szokásokat, amelyek segítik a környezettudatos életmód kialakítását (táplálkozási szokások, hulladékkezelés, környezetünk rendje, óvása, vízhasználat, növényápolás, állatgondozást stb.) fejlettségüknek, egyéni sajátosságuknak megfelelően.

Évente két alkalommal fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó szakmai nap rendezése, zöld óvodák és érdeklődő intézmények részére. Horizontális tudásmegosztás keretében látogatói napok szervezése, műhelymunkák tartása.

Programfelelős: Huszár Istvánné igazgatóhelyettes, főiskolai mesteroktató.

További ajánlatunk:

Tehetséggondozás óvodai gyakorlata - műhelyfoglalkozások

Intézményünk betekintést enged a tehetséggondozás óvodai gyakorlatába, az intézményben működő kilenc óvodai tehetségműhely működésének bemutatásával, komplex készség-képességfejlesztés különböző területeken: "Kisfürkész" - természetismereti tehetségműhely óvodásoknak, vezetője: szakvezető óvodapedagógus. "Lila fecskék" - téri-vizuális tehetségműhely, vezetője: szakvezető óvodapedagógus. "Tükörcserepek" - önismeret, társismeret, vezetője: szakvezető óvodapedagógus. "Izgő-mozgó" gyermektorna , vezetője: szakvezető óvodapedagógus. "Hangerdő" zenei műhely, vezetője: szakvezető óvodapedagógus.

A tehetségműhelyek látogatását követően szakvezetői irányítással a pedagógiai folyamat tervezésének, illetve a látott foglalkozásnak, a tehetséggondozás elméletének és gyakorlatának szintetizálása történik, egyéni beszélgetéssel, elemzéssel.

Intézményünk a hospitáló csoportok kérésének megfelelően biztosítja minden óvodai tevékenységünk látogatásánál főiskolai oktató bevonását, ami a mélyebb - elméleti - háttér megvilágítását segíti.

Óvoda-iskola átmenet támogatása - műhelyfoglalkozások, bemutató órák/foglalkozások

Gyakorló iskolai tanítási órák, tehetségműhelyek, egyéni fejlesztőfoglalkozások látogatása, pedagógiai dokumentáció bemutatása, elemző megbeszélése vezetőtanárokkal, szakvezető óvodapedagógusokkal, szaktanácsadó moderálásával. Ennek keretében olyan érzékeny kérdések gyakorlati megvilágítása történik, mint az óvoda-iskola átmenet pillanatában tapasztalható törés, ennek a váltásnak a zökkenőmentessé tétele, program portfóliók bemutatásán keresztül, illetve konkrét tanórai keretekben a differenciálás pedagógiai gyakorlatát szemléltetjük.

Kapcsolattartó: Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár
tel:06303126206
e-mail:gyakorlo@gff-szarvas.hu

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011